Vaječné skořápky jsou perspektivním doplňkem lidské stravy
Článek : 686 ; Vydáno : 23.2. 2001 ; Autor : Ing. Šárka Vondrášková
Tisknuto z : Agronavigátor - http://www.agronavigator.cz/

vaječné skořápky, lidská výživa, potravní doplněk, vápník

Pro obohacení lidské stravy vápníkem je k dispozici několik zdrojů. Uhličitan vápenatý je nejvíce využívaná vápenatá sůl, protože 40 % sloučeniny je tvořeno velmi dobře absorbovatelným vápníkem. Tato vápenatá sůl může být vyrobena z hydroxidu vápenatého nebo  křídy v laboratoři, ale může také pocházet z fosilizovaných schránek živočichů nebo vaječných skořápek  a lastur ústřic. O přírodní zdroje vápníku je zájem, protože obsahují nejen vápník, ale také jiné prvky (například stroncium a železo), které mohou mít pozitivní vliv na metabolismus kostí. Avšak v potaz je brána nezávadnost přírodních doplňků vápníku, protože ty mohou obsahovat  významná množství potenciálně toxických prvků jako například olovo, hliník, kadmium a rtuť.
Vaječné skořápky by mohly být perspektivním a atraktivním zdrojem vápníku pro lidskou výživu. Jsou užívány lidmi již  dlouhou dobu jako doplněk potravy, ale v malém měřítku. V současnosti ale velké zásoby vápníku v ohromných objemech vaječných skořápek z velkochovů přicházejí nazmar, namísto toho, aby sloužily pro lidskou výživu.
Výzkum z roku 1953 ukázal, že prášek z vaječných skořápek (PVS) má antirachitický vliv na krysy. V roce 1991 byl studován účinek PVS ze skořápek  zbavených membrány na starší lidskou populaci trpící osteoporózou. Užití PVS mělo za  výsledek snížení bolestivosti a zvýšení hustoty kostní hmoty. V pokusech in vitro publikovaných v roce 1994 stimuloval PVS růst buněk chrupavčité tkáně u embryí kuřat. V roce 1995 byly získány srovnatelné výsledky v  holandské studii s osteoporotickými subjekty. U selat byla zjištěna zjevná absorbovatelnost vápníku z PVS přinejmenším tak dobrá jako  z čištěného uhličitanu vápenatého. Bylo zjištěno, že v PVS existuje aktivita podobná hormonům a ta by mohla hrát roli v ovlivňování hustoty kostní hmoty a bolestivosti, jak bylo zmíněno výše. O transformujícím růstovém faktoru beta-1 panuje názor, že hraje roli v regulování hustoty kostní hmoty. Kalcitonin zabraňuje působení osteoklastů  (tj.buněk absorbujících nebo rozrušujících starší kostní tkáň při osifikaci) a snižuje bolestivost u subjektů s intenzivní přeměnou kostí. Na základě sekvence aminokyselin je naznačováno, že kuřecí kalcitonin by mohl být jedním z nejsilněji působících kalcitoninů a je také účinný v systémech savců. Ze steroidních hormonů redukuje  jak progesteron tak estrogen resorpci kostí u žen v menopauze a progesteron může také stimulovat tvorbu kostí. Kalcitriol, který je nejaktivnějším hormonem vitaminu D3 redukuje sérový parathyreoidní hormon a v důsledku snižuje přeměnu a ztráty kostní hmoty.
Nizozemští výzkumníci studovali nutriční hodnotu prášku z vaječných skořápek (PVS) a analyzovali jeho složení pokud jde o minerály, aminokyseliny  a hormony. Hlavním cílem této studie, publikované v roce 2000 v časopise Poultry Science, bylo poskytnout poznatky o množství a variabilitě prvků v PVS a porovnat je s doporučeným, přijatelným a vypočítaným  denním příjmem vápníku u lidí. Pro analýzu byly použit prášek z vaječných skořápek (PVS) slovenského původu, který byl porovnáván s holandskými vzorky, pocházejícími z chovu nosnic s rozdílnými podmínkami krmení a ustájení, s japonskými vzorky, s rafinovaným uhličitanem  vápenatým a s práškem z lastur ústřic.
Prášek z vaječných skořápek (PVS) obsahuje vysoké množství vápníku (průměr 401 + odchylka 7,2 mg/g PVS),  stroncia (průměr 372 + 161 mikrogramů/g PVS) v porovnání s doporučeným nebo spočítaným denním příjmem u lidí ve věku 51 - 70 let. Množství  potenciálně toxických prvků – Pb, Al, Cd a Hg je velmi nízké právě tak jako množství V, B, Fe, Zn, P, Mg, N, F, Se, Cu a Cr. Velké rozdíly  v množství F, Se, Cu, Cr a Sr v slovenském a holandském PVS ukázaly  silný vliv krmiva a ustájení nosnic na složení PVS. Malý podíl bílkovin v PVS obsahuje  vysoké množství aminokyselin glycinu a argininu. Navíc byla zjištěna malá množství transformujícího růstového faktoru beta-1 (0,75-7,28 nanog/g PVS), kalcitoninu (10-25 nanog/g PVS) a progesteronu (0,3-0,33 nanog/g PVS). Množství estradiolu17-beta a kalcitriolu byla pod detekčním limitem užitých metod. Bylo zjištěno, že rafinovaný uhličitan vápenatý obsahuje v porovnání s PVS zvýšené množství Cd a prášek z lastur ústřic ukázal zvýšené množství Al a Cd.
Nizozemští výzkumníci vyvodili ze svých zjištění závěr, že prášek z vaječných skořápek může být užíván jako zdroj vápníku pro lidskou výživu, protože má prospěšné složení s cca 39 % Ca, významné množství stroncia a nízké množství hliníku, olova, kadmia a rtuti..
Poultry Science, 79, 2000, č. 12, s. 1833-1838      (Vo)